PartyDJs.cz   >   

Pravidla DJs na ochranu Vašich osobních údajů


Tyto pravidla jsou zpracované v souladu s právními předpisy ohledně zpracování osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“).


1. Informace o mně a ochraně Vašich osobních údajů

1.1. Já, Váš DJ a též jako správce osobních údajů, které jsem získal buď přímo od Vás nebo zprostředkovaně přes webové stránky www.weddingdjs.cz, www.eventmusic.cz, www.weddingbands.cz, www.weddingfun.cz, (dále též jako „webové stránky“) věnuji ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracovávám, zda údaje zpracovávám na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používám, komu je mohu předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.


2. Jaké údaje zpracovávám?

2.2. Tyto údaje zahrnují jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo a tyto Vaše údaje jsou potřebné pro to, abychom se rychle domluvili a já Vám mohl poskytnout perfektní službu.

2.3. Nesbírám o Vás ani jinak nezpracovávám jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

2.4. Z akce, na které Vám poskytuji služby, občas pořizuji fotografie či videozáznam, který pak umísťuji na sociální sítě (zejm. Facebook, Instagram). Pokud budu fotit či natáčet, tak se Vás a ostatních lidí předem zeptám, jestli s tím souhlasíte.


3. Pro jaké účely údaje zpracovávám?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro to, abych Vám mohl poskytnout služby, které jste si u mě přes webové stránky objednali. Právním titulem zpracování je nutnost pro plnění smlouvy. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 3 let od ukončení smlouvy.

3.2. Pokud jsem Vám již nějakou službu poskytl, mohu Vám zasílat nabídky určené pro Vás s tipy, doporučeními a speciálními nabídkami souvisejícími s poskytnutou službou a to na základě mého oprávněného zájmu spočívajícího v možnosti zůstat s Vámi v kontaktu. Nabídky Vám budu zasílat po dobu trvání mého oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od posledního poskytnutý mých služeb.

3.3. Pokud souhlasíte s tím, že můžu z akce pořídit fotografie či videozáznamy a zveřejnit je na sociálních sítích, pak tyto fotografie či videozáznamy zveřejňuji za účelem informování o akcích, kde jsem poskytoval svoje služby. Právním titulem zpracování je Váš souhlas. Fotografie či videozáznamy nechávám na sociálních sítích do doby zrušení svého účtu nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu.


4. Vyslovení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (týká se článku 3.2.) a zrušení zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli učinit odebráním zasílání obchodních sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.


5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány mými kolegy ze SCHAFFF PRODUCTION s.r.o., díky kterým jsme na sebe dostali kontakt.

5.2. Já také pověřuji zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro mě, pro účely a způsobem, které stanovím. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předávám údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Mezi zpracovatele, jejichž služeb využívám, patří zejména tyto osoby:

Příjemce Důvod zpřístupnění
Osoby provozující platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou Nezbytné pro splnění smlouvy
Osoba zajištující moje účetní a daňové povinnosti Potřebuji, aby poskytovatel účetních a daňových služeb, který je v pozici zpracovatele, vedl mé účetnictví a plnil mé daňové povinnosti
Osoba zajišťující rozesílání e-mailů Může dojít k tomu, že rozesíláním e-mailů s nabídkou produktů a služeb pověřím třetí osobu, které za tímto účelem poskytnu Vaši e-mailovou adresu

6.Jaká jsou Vaše práva?

6.1. S ohledem na skutečnost, že o Vás zpracovávám osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bych Vás rád v této sekci informoval. Veškerá svá práva můžete u mě uplatnit jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že mě skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a já se Vám budu snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abych ale byl schopen Vám vyhovět co nejlépe, chtěl bych Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na můj e-mail.

6.2. Právo na odvolání souhlasu - některé Vaše osobní údaje, mohu zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na můj e-mail. Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

6.3. Právo na přístup - máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovávám, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracovávám, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňuji a jestli je používám k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytnu bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolím si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

6.4. Právo na opravu - pokud zjistíte, že o Vás zpracovávám neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abych osobní údaje opravil nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abych je doplnil.

6.5. Právo na výmaz - Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které o Vaší osobě uchovávám a zpracovávám. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  • Vaše osobní údaje zpracovávám protiprávně;
  • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemám žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám na základě svého oprávněného zájmu, a pokud nebudu schopen prokázat, že můj oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
  • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
  • zpracovávám osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovoluji si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po mě zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, budu Vás informovat o důvodu, na jehož základě nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

6.6. Právo na přenositelnost - další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které mi byly poskytnuty. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytnu v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaší žádosti předám jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

6.7. Právo na omezení zpracování - v případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje mnou zpracovávané jsou chybné, máte právo požadovat, abych omezil zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

  • zpracování Vašich osobních údajů mnou je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
  • již nepotřebuji Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsem je zpracovával, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
  • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě mého oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda můj oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

6.8. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu - s ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracovávám na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudím, zda je skutečně v mém oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

6.9. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu- máte právo vznést námitku proti tomu, abych Vaše osobní údaje zpracovával za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestanu Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

6.10. Právo na stížnost - v případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem porušuji Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .


7. Účinnost

7.1. Tyto pravidla jsou účinné od 25. 5. 2018.

Photo by: Martin Střálka & DJ Photos: Tino Kratochvíl, Photo Nejedlí.

Všeobecné obchodní podmínky Pravidla pro ochranu osobních údajů Pravidla DJs pro ochranu osobních údajů Cookies

Při poskytování služeb používáme cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.

Copyright © 2024 partydjs.cz

Poptejte nás